معرفی اعضاء هیئت مدیره

 

نام نام خانوادگی سمت عکس

 

حسین یقینی

 

رئیس هیئت مدیره

 

 

فیروز فیروزی

 

نائب رئیس هیئت

 

 

ابوالفضل لامعی

 

خزانه دار

 

 

یحیی شیروانی

 

دبیر

 

 

سید کاظم اسدالهی

 

بازرس

 

 

محمد ابراهیم شاطر مقدم

 

بازرس