مزایده کارخانه

بسمه تعالی

کارخانه ای آجر سفال در منطقه بازارچه مرزی مهران (دروازه صادرات کالا به عراق)

از طریق مزایده بفروش میرسد جهت اطلاعات بیشتر به متن نامه زیر مراجعه شود: