نامه شرکت گاز

بسمه تعالی

با توجه به مکاتباتی که از طرف اتحادیه فخاران تبریز به شرکت گازدر مورد عدم توانائی پرداخت معوقه قبوض گاز واحد های تولیدیبه انجام پذیرفته بود از طرف شرکت محترم گاز جوابیه ای در مورد قسط بندی بدهی های معوقه ارسال گردید که متن نامه به شرح زیر مباشد: